سه‌شنبه 22 دی‌ماه سال 1394 @ 11:22 ق.ظ

آموزشی پرورش گاوشیری

نرم افزار اورجینال آموزشی پرورش گاوشیری +نرم افزارآموزشی پرورش گوسفند

قیمت: 8500 تومان

به نام خدا
عناوین مطالب موجوددرنرم افزار اورجینال گاوسیری:
تاسیسات موردنیازبرای پرورش گاوشیری ,
شرایط زمین,
عوامل موثردرانتخاب محل اخداث جایگاه دام,
جدول شوری آب ومحدودیتهای استفاده ازآن درواحددامپروری,
میانگین احتیاجات روزانه آب دربرخی دامها برحسب لیتر گاوشیری,
استانداردهادراحداث جایگاه گاوشیری ,
مساحت وزیربنای لازم برای تاسیسات مسقف وبهاربندبه ازاءیک رأس گاوشیری,
محوطه عملیات بهداشتی گاوشیری,
نورجایگاه گاوشیری,
انواع جایگاه گاوشیری,
جایگاه بسته(مزایاومعایب),
روش کپل به کپل گاوشیری,
روش سربه سر گاوشیری,
ابعادتوصیه شده برای جایگاه انفرادی دام,
ابعاداصطبل بسته درشرایط آب وهوایی مختلف به سانتی متر,
اندازه مساحت لازم برای هررأس حیوان درمحل مخصوص,
ابعادآخوربرای سنین مختلف,
انواع جایگاه های پرورش گوساله,
اندازه باکس گوساله بنابه سن,
سطح موردنیاز گوساله شیرخوار,
اصطبل های اشتراکی گاوشیری,
انواع سالن شیردوشی,
ابعادوموقعیت جایگاه های مختلف نسبت به درمانگاه گاوشیری,
حجم انواع علوفه گاوشیری,
وزن یک مترمکعب ازمواد دانه خوراکی گاوشیری,
ساختمان سیلو,
انواع سیلو,
ابعادسیلوبرحسب تعداددام ومدت دوره,
استفاده از موادسیلویی گاوشیری,
نوع مصالح مورداستفاده دراحداث سیلوی افقی,
گنجایش وابعادمختلف سیلوی افقی,
ابعادحجم سیلو علوفه تربااحتساب روزهای تغذیه گاوشیری,
ابعادحجم وظرفیت سیلوهای عمودی ,
مساحت مفید زیربنای موردنیاز براساس ترکیب گله گاوشیری,
تغذیه گوساله,
ارزش بیولوژیکی وپروتئینی برخی موادغذایی,
روش های تغذیه گوساله باشیر,
پایان هفته اول تا ازشیرگرفتن گوساله,
آشنایی بامراقبتهای اولیه درابتدای تولدگوساله,
مراقبتهای بهداشتی,
مراقبتهای تغذیه ای,
میزان مصرف شیر,
واردکردن علوفه درتغذیه گوساله,
استفاده ازموادمتراکم درتغذیه گوساله,
حذف شاخ گوساله,
شاخ سوزی شیمیایی,
شاخ سوزی برقی,
حذف شاخ باانبرمخصوص,
آشنایی باجایگاه واستانداردهای مربوطه,
واکسیناسیون,
خوراندن دارو,
حمام دادن گوساله,
واکسنهای ممردمصرف درگوساله,
بیماریهاوعوارض مهم درگوساله ها,
مدیریت گوساله دانی,
تلیسه,
پرورش تلیسه,
تغذیه تلیسه,
اصلاح نژادتلیسه,
نیازهای تلیسه درحال رشدبه موادمغذی,
مدیریت تلیسه ها,
ثبت اندازه ووزن تلیسه درهنگام تولد,
پیشرفت ژنتیک گاوشیری,
بهداشت تلیسه,
اندازه گله تلیسه ها,
مدیریت گاوسیری,
نژادهای گاوشیری,,
تغذیه گاوشیری,
مقدارخوراک گاوشیری,
توجه به تولیدحداکثری گاوشیری,
سطح مناسب پروتئن گاوشیری,
سطح مناسب انرژی گاوشیری,
برخی جیره های آزموده شده درایران,
جیره گاو با38کیلوتولیدشیر,
جیره گاو با36کیلوتولیدشیر,
جیره گاو با30کیلوتولیدشیر,
جیره گاو آبستن,
جیره گوساله شیرخوار,
جیره گوساله زیرشش ماه سن,
جیره تلیسه,
جیره گوساله پرواری,
موادغذایی رایج درتغذیه گاوشیری,
نیازهای غذایی گاوشیری,
تغذیه گاوشیری باکنسانتره ,
جایگزینی کنسانتره به جای علوفه گاوشیری,
جدول نیازروزانه گاوهای شیری به موادمغذی دروزنهای مختلف,
جدول توصیه ای برای مصرف آب درگاوهای شیرده,
تنظیم جیره برای گاوهای شیری,
نمره گذاری وضعیت بدن گاوشیری,
تغذیه گروهی گاوشیری,
جیره های کامل گاوشیری,
مراقبتهای مربوط به زایمان گاوشیری,
مراقبتهای تغذیه ای گاوخشک,
علائم زایمان گاوشیری,
اقدامات اولیهدرهنگام زایمان گاوشیری,
مراحل زایمان گاوشیری,
سخت زائیها گاوشیری,
مراقبت ازگوساله های نوزاد گاوشیری,
مراقبت از گاوشیری ا پس اززایمان,
عوارض جفت ماندگی گاوشیری,
توصیه های شیردوشی گاوشیری,
ابزارهاولوازم شیردوشی گاوشیری,
بیماریهای متابولیکی وتغذیه ای گاوشیری,
آناتومی ماده گاوشیری,
چرخه فحلی گاوشیری
مرحله بین دوفحلی گاوشیری,
بهترین زمان برای تلقیح گاوشیری,
ابزارفحل یابی گاوشیری,
هزینه های مدیریت مطلوب ونامطلوب گاوشیری,
مزایاومعایب تلقیح مصنوعی گاوشیری,
راهنمای تعیین بهترین زمان تلقیح مصنوعی گاوشیری,
انتقال جنین گاوشیری,
همزمان کردن فحلی گاوشیری,
شاخص های تولیدمثلی گله وگاوشیری,
فاصله گوساله زایی گاوشیری,
تعدادروزهای شیردهی درزمان اولیه تلقیح گاوشیری,
سیلو,
روش سیلوکردن,
ذخیره سازی سیلوی ذرت,
ارزشیابی ظاهری سیلو,
سیلوی بی ارزش,
سیلوی غیرقابل استفاده گاوشیری,
سیلوی مسمومیت زا گاوشیری,
غنی سازی کاه گاوشیری,
بهداشت گاوشیری,
سم چینی گاوشیری ,,
عناوین نرم افزار اورجینال جامع آموزشی پرورش گوسفندشامل:
,گوسفند واهمیت آن دردامپروری
معرفی نژادهای گوسفند ایرانی,
,گوسفندشال
,گوسفندکل کوهی
,گوسفندبلوچی
,گوسفندکردی
,گوسفندقره گل
,گوسفندماکویی
,گوسفندمغانی
,گوسفندقزل
,گوسفندلری
,گوسفندسنجابی
,گوسفندبختیاری
,گوسفندکرمانی
,گوسفندقشقایی
,گوسفندسنگسری
,گوسفندافشاری
,گوسفندمهربان
,گوسفندزل
,بیماریهای گوسفند
متابولیکی گوسفند,
کمبودهای غذایی گوسفند,
انواع اسهال گوسفند,
بیماریهای عفونی گوسفند,
بیماریهای ویروسی گوسفند,
بیماریهای سم گوسفند,
انگلهای خارجی گوسفند,
مسمومیتهای گوسفند,
مدت زمان نگهداری میش
زایمان طبیعی گوسفند,
عدم بازشدن کامل دهانه رحم گوسفند,
سزارین گوسفند,
بیرون زدگی رحم گوسفند,
رفع حالتهای غیرطبیعی جنین دررحم گوسفند,
جفت ماندگی گوسفند,
تأسیسات وجایگاه گوسفند,
عوامل موثردرانتخاب محل برای احداث جایگاه گوسفند,
استانداردهای تأسیس واحدگوسفندداشتی
انواع جایگاه پرورش گوسفند
قسمتهای مختلف جایگاه گوسفند
تغذیه وتنظیم جیره غذایی گوسفند
اصول تهیه جیره متعادل گوسفند,
روشهای گوناگون تهیه جیره متعادل گوسفند,
جیره نگهداری گوسفند,
تعیین زمان پشم چینی گوسفند,
مقدمات لازم برای پشم چینی گوسفند,
روشهای پشم چینی گوسفند,
آماده سازی ونگهداری سفره پشم گوسفند,
تولیدشیر گوسفند,
روشهای شیردوشی گوسفند,
روش دستی
روش ماشینی
مدیریت گله گوسفند,
این دو نرم افزار به همراه نرم افزار جیره نویسی
WUFFDAفارسی همراه با آموزش فارسی
درقالب یک سی دی وبه قیمت هشت هزاروپانصد تومان عرضه میگردد
نرم افزار پرورش گاوشیری
نرم افزارپرورش گوسفند
نرم افزار جیره نویسی
فیلم پرورش گوسفند
به زبان فارسی وکاملا"کاربردی
اورجینال

خرید        سوال از فروشنده

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد